20 Peth i'w Gwneud yn Hurghada

20 Peth i'w Gwneud yn Hurghada
John Graves

Hurghada yw un o ddinasoedd twristaidd pwysig yr Aifft sydd wedi'i lleoli ar arfordir y Môr Coch yn ne-orllewin yr Aifft. Mae hefyd yn agos at ddinasoedd cyfagos enwog fel Ras Ghareb, Safaga, a Mynyddoedd y Môr Coch. Mae'r tywydd yn y ddinas yn gynnes trwy gydol y flwyddyn, sy'n ei gwneud yn berffaith fel cyrchfan trwy gydol y flwyddyn.

Ym 1905, dim ond pentref pysgota oedd y ddinas, ond yn ystod teyrnasiad y Brenin Farouk, adeiladwyd canolfan adloniant a dechreuodd y ddinas ddatblygu. Y dyddiau hyn, mae Hurghada yn denu mwy na 2.5 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mae Hurghada yn ymestyn i tua 60 km ar hyd arfordir y Môr Coch ac mae ganddo fwy na 170 o westai sydd â'r offer perffaith i dderbyn ymwelwyr o bob man. Mae gan Hurghada lawer o fannau ar gyfer deifio yn y Môr Coch, lle mae'r bywyd dyfrol yn cael ei wahaniaethu gan ei riffiau cwrel a physgod lliwgar a hardd a hefyd y traethau, sy'n gyrchfan i lawer o deuluoedd, ac sy'n adnabyddus am eu tywod euraidd, dŵr clir grisial. , haul llachar, a chyfleusterau adloniant.

Rhennir dinas Hurghada yn dair prif gymdogaeth:

Cymdogaeth Al-Dahar

> Y gymdogaeth hon oedd prif ganol y ddinas ac mae'n cynnwys grŵp mawr o farchnadoedd poblogaidd yn Hurghada.

Cymdogaeth Saqala

Yng Nghymdogaeth Saqala, fe welwch lawer o westai a bwytai, yn ogystal â chanolfannau mawr sy'n gweithredugwasanaethau. Yn y ganolfan, fe welwch yr archfarchnad fwyaf yn rhanbarth y Môr Coch ac ar wahân i lawer o siopau brand sy'n cwmpasu'r holl anghenion siopa.

Amgueddfa Hurghada

Agorodd yr amgueddfa yn 2020. Fe'i lleolir i'r de o'r ddinas ger Maes Awyr Rhyngwladol Hurghada mewn ardal o tua 10,000 metr sgwâr. Mae'r amgueddfa'n cynnwys tua 1,191 o arteffactau sy'n cofnodi holl wahanol gyfnodau'r Aifft ac wedi'i rhannu'n 3 ardal, rhwng neuaddau arddangos yr amgueddfa a'r ddwy ardal adloniant a siopa.

Roedd neuaddau arddangos yr amgueddfa yn cynnwys darnau unigryw sy’n adrodd cyfnodau celf trwy gydol hanes yr Aifft. Mae'r arddangosion yn cynnwys offer yr arferai'r Eifftiaid hynafol eu defnyddio yn eu bywyd bob dydd, o offer coginio, bwyd, offer addurniadol, a hela i offerynnau cerdd ac offer a ddefnyddir mewn chwaraeon fel pysgota indigo neu hela gwyllt, a grŵp o addurniadau unigryw.

Mae amgueddfeydd Hurghada yn cynnwys amrywiaeth gyfoethog o arteffactau Eifftaidd. Credyd delwedd:

Narciso Arellano trwy Unsplash

Mynachlog Anba Anthony

Mae mynachlog Anba Anthony wedi'i lleoli ym Mynydd Al Galala yn Anialwch Arabaidd y Cochion Llywodraethiaeth y Môr. Anba Anthony yw'r mynach cyntaf mewn Cristnogaeth a sylfaenydd y mudiad mynachaidd yn y byd. Pan ewch i mewn i'r eglwys, fe welwch eiconau Crist a'r saint wrth ymyl ei gilydd, ac o flaen allormae'r eglwys yn eicon o'r Frenhines Helena, a sefydlodd Eglwys y Bedd Sanctaidd yn Jerwsalem.

Ystyrir y fynachlog hon fel y fynachlog gyntaf a sefydlwyd ar gyfer mynachaeth yn y byd, ac mae'n gorchuddio ardal o tua 18 erw. Mae'r fynachlog yn cynnwys grŵp o eglwysi eraill a elwir y Pedwar Creadur Dadunrhyw, Eglwys yr Apostolion, Eglwys Ein Harglwyddes, ac Eglwys Sant Marc.

Mosg yr Harbwr Mawr

Mae'n un o'r mosgiau enwog a mwyaf yn Hurghada. Fe'i hagorwyd yn 2012 ac fe'i hadeiladwyd ar arwynebedd o 8000 metr sgwâr. Mae'r mosg yn edrych dros y môr a gall gynnwys tua 10,000 o addolwyr, ac ar wahân i hynny, mae sgwâr mawr yn ei gysegr sy'n gallu cynnwys tua 17,000 o addolwyr ac mae'n cynnwys dau minaret uchel, 25 cromen, neuadd ar gyfer digwyddiadau ac un arall ar gyfer darlithoedd, a Canolfan ddiwylliannol Islamaidd sy'n esbonio'r grefydd Islamaidd mewn tair iaith dramor wahanol. Fe’i cynlluniwyd mewn arddull tebyg i Fosg y Proffwyd yn Medina, gan fod nifer y twristiaid sy’n ymweld â Hurghada yn cynyddu’n gyson, sydd wedi arwain at adfywiad y mudiad twristiaeth grefyddol.

Parc Mini’r Aifft

Mae Amgueddfa Parc yr Aifft Mini wedi’i lleoli ym Mae Makadi, mae’r amgueddfa’n cynnwys modelau bach o atyniadau twristaidd enwocaf yr Aifft ac mae’n adlewyrchu’r gwahanol cyfnodau a chyfnodau gwareiddiad yr Aifft. Y modelauwedi eu hadeiladu o wahanol ddefnyddiau, megys carreg, brics, a sment. Mae nifer y modelau yn yr amgueddfa tua 55, gan gynnwys Pyramidiau Giza, Karnak Temple, yr Argae Uchel, Llyfrgell Alexandria, Palas enwog Montazah, Tŵr Cairo, a Citadel Muhammad Ali. Mae'r amgueddfa hefyd yn cynnwys cyrff o ddŵr a llynnoedd sy'n cynrychioli'r Môr Coch, Camlas Suez, Môr y Canoldir, a Llyn Nasser.

Byd Dolffiniaid

Mae'n fan lle gallwch weld dolffiniaid ac anifeiliaid eraill fel morloi, llewod môr, a chŵn môr, sydd wedi'i leoli ar ddechrau'r flwyddyn. Ffordd Bae Makadi yn Hurghada. Mae'r theatr yn ymdebygu i theatrau Rhufeinig, ac mae'r lle yn las yn bennaf, lliw y môr.

Edrychwch ar ein canllaw cynllunio taith i’r Aifft.

tan ar ôl hanner nos i ddarparu'r anghenion angenrheidiol ar gyfer ymwelwyr â'r ddinas ac mae'n ardal dwristaidd o'r radd flaenaf. Hwn oedd prif borthladd Hurghada yn y gorffennol ac roedd yn ganolbwynt i fywyd economaidd a mudiad masnach forwrol ac yn ganolfan ar gyfer cyfnewid nwyddau.

Cymdogaeth Al Ahiaa

Mae'n gymdogaeth fawr sy'n ymestyn dros 22 km, o'r de o ardal El Gouna i'r gogledd o Hurghada nes iddi gyrraedd yr El Dahar ardal. Mae hefyd yn cynnwys rhai gwestai fel Three Corners Sunny Beach Resort Hotel.

Mae Hurghada yn llawn atyniadau gwych, boed yn draethau, caffis, neu hyd yn oed y tirweddau naturiol o amgylch y ddinas.

Pethau i'w Gwneud Yn Hurghada:

Bae Soma

Yn un o'r mannau enwog yn ninas Hurghada, mae Bae Soma wedi'i amgylchynu gan ddyfroedd gwyrddlas o dair ochr. Mae yna lawer o gyrchfannau gwyliau yno lle byddwch chi'n dod o hyd i lawer o bethau i'w gwneud, gan gynnwys traethau preifat, parciau dŵr, pyllau nofio a chlybiau nos.

Mae Bae Soma wedi'i leoli ar Hurghada-Safaga Road, i'r gogledd o Safaga, ac i'r de o Hurghada, yn edrych dros y Môr Coch ac wedi'i amgylchynu gan fynyddoedd ac mae dim ond 45 km i ffwrdd o Faes Awyr Rhyngwladol Hurghada. Mae hefyd yn cynnwys un o'r clybiau golff mwyaf yn yr Aifft, lle cynhelir llawer o dwrnameintiau.

Bae Makadi

2>

Gweld hefyd: Tarddiad Coeden Fywyd Geltaidd

Mae Bae Makadi yn gyrchfan i dwristiaid sydd wedi'i lleoli tua 30 km i'r de o Hurghada. Mae'nyn cynnwys llawer o westai enwog y mae sêr ac enwogion sydd fel arfer yn treulio eu gwyliau yno yn ymweld â nhw.

Mae gan Fae Makadi lawer o nodweddion sy'n ei wneud yn lle gwych fel Parc yr Aifft Mini sy'n lle hyfryd sy'n cynnwys mân-luniau o dirnodau'r Aifft, fel y pyramidiau, y Sffincs, Tŵr Cairo, ac eraill. Mae'n amgueddfa agored sy'n cofleidio tirnodau hanesyddol yr Aifft, gan ei bod yn cynnwys 55 o fodelau bach o'r henebion a'r ardaloedd twristiaeth enwocaf, dros ardal o fwy na 3 km. Mae Bae Makadi hefyd yn cynnwys bwytai sy'n darparu bwyd rhyngwladol gan gynnwys detholiad o fwydlenni Asiaidd, Ffrangeg, Eidaleg a Japaneaidd.

Sahl Hasheesh

2>

Fe'i lleolir rhwng dinasoedd Safaga a Hurghada, 450 km o Cairo, a 18 km i'r de o Hurghada, gyda thraethau tywodlyd 12.5 km. Mae'n cynnwys grŵp o'r gwestai rhyngwladol enwocaf sy'n darparu preifatrwydd llwyr ac awyrgylch ymlaciol. Mae Sahl Hasheesh wedi dod yn gyrchfan i'r rhai sy'n dymuno mwynhau gwyliau mis mêl, yn lle teithio i gyrchfannau, fel y Maldives neu Wlad Thai, ac mae arweinwyr busnes a chariadon moethus yn awyddus i gynnal cynadleddau a chyfarfodydd yno.

Mae yna lawer o ddigwyddiadau a phartïon lle gallwch chi fwynhau'ch amser a threulio gwyliau gwych ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae'n un o'r ardaloedd deifio mwyaf prydferth yn y Môr Coch, lle mae'r cwreldim ond tua un cilometr i ffwrdd yw riffiau a gallwch eu cyrraedd ar daith cwch sy'n cymryd 5 i 10 munud. Mae gan Sahl Hasheesh hefyd y bwytai gorau yn yr ardal sy'n gweini'r prydau rhyngwladol mwyaf blasus fel Japaneaidd, Tsieineaidd, dwyreiniol, Eidaleg, Libanus, Indiaidd, ac eraill.

Ynys Abu Ramada

Dyma gyrchfan haf gorau’r Aifft i ddeifwyr o bob cwr o’r byd. Fe'i darganfuwyd yn ddiweddar yn Hurghada ac mae tua awr i ffwrdd o'r ddinas. Pan gyrhaeddwch yr ardal, gallwch chi fwynhau plymio ar ddyfnder o 7 metr o dan y dŵr lle byddwch chi'n dod o hyd i long suddedig sydd â llawer o riffiau cwrel wedi tyfu'n wyllt ynddi ac o'i chwmpas a rhai rhywogaethau pysgod prin. Mae'r ynys hefyd yn adnabyddus fel gwarchodfa natur oherwydd y mathau o riffiau cwrel prin sydd ynddi a'r rhywogaethau adar prin a geir ynddi.

El Gouna

Mae El Gouna yn gyrchfan i dwristiaid sydd wedi'i lleoli yn Hurghada ar arfordir y Môr Coch. Fe'i hadeiladwyd yn 1990 ac mae 22 km o Faes Awyr Rhyngwladol Hurghada a 470 km o Cairo. Mae tua 30 km i ffwrdd o Ddinas Hurghada ac mae'n un o'r cyrchfannau harddaf i ymweld ag ef yn yr Aifft. Mae’n lle perffaith ar gyfer ymlacio ac adloniant ac mae’n lleoliad arbennig ar gyfer deifio a llawer o chwaraeon dŵr.

Mae gan El Gouna hefyd faes awyr bach ar gyfer cyrchfan awyrennau preifat ac yn ogystal â marina ar gyfer cychod hwylio, a elwir yn Abydos Marina. Mae bachamgueddfa yn El Gouna sy'n cynnwys tua 90 o arddangosion, ac mae hefyd yn cynnwys arddangosfa sy'n arddangos gwaith yr arlunydd plastig Eifftaidd cyfoes Hussein Bikar.

Gweld hefyd: 10 Taith Ffordd Syfrdanol yn UDA: Gyrru Ar Draws America Mae El Gouna yn arbennig o boblogaidd oherwydd ei draethau arfordirol Môr Coch. Credyd delwedd:

Kolya Korzh trwy Unsplash

Carlos Reeve

Mae Carlos Reef wedi'i leoli ger traethau Hurghada, ac mae'n un o'r safleoedd deifio harddaf yn Hurghada a roedd y coedwigoedd cwrel yn ardal Carlos Reef yn ei gwneud yn amgylchedd addas i lawer o greaduriaid morol a gwahanol fathau o bysgod mawr, gan gynnwys siarcod. Mae'n cynnwys dau dwr cwrel sy'n agosáu at wyneb y dŵr, ac mae dyfnder y dyffryn rhyngddynt tua 16 metr, sy'n addas ar gyfer deifwyr llai profiadol. Mae Carlos Reef wedi dod yn adnabyddus ac yn enwog ac mae ei enw yn boblogaidd ymhlith twristiaid.

Ynys Fanadir

Yn cael ei hystyried yn un o'r safleoedd deifio harddaf yn Hurghada, nodweddir Ynys Fanadir gan riffiau cwrel hir a chul, ac ystyrir yr ynys yn safle ar gyfer llawer o fathau o ddeifio, felly gall dechreuwyr a gweithwyr proffesiynol ymarfer deifio, boed yn ddrifft neu'n blymio dwfn.

Ynys Magawish

Mae Ynys Magawish 7 km i ffwrdd o dde-ddwyrain Hurghada. Mae'n cynnwys llawer o draethau tywodlyd hyfryd ac fe'i hagorwyd gyntaf yn 1979. Mae'r ynys yn cynnwys llawer o weithgareddau y gall ymwelwyr eu mwynhau yn ogystal â llawergwestai, cabanau gwyliau, filas, a chyrchfannau gwyliau gwych i dwristiaid. Yn Ynys Magawish, gall twristiaid ymarfer pob math o chwaraeon dŵr, megis syrffio, deifio, a snorkelu yn ei dyfroedd glas clir, sy'n cynnwys riffiau cwrel a physgod prin yn ei ddyfnderoedd morol.

Ynys Abu Minqar

Mae tua 3 cilometr o lannau dinas Hurghada, a oedd ar un adeg yn rhan o'r ddinas ac yn ynysig. Mae Ynys Abu Minqar yn cael ei hystyried yn un o'r ynysoedd pwysicaf yn y Môr Coch gogleddol, oherwydd ei phwysigrwydd ecolegol o ganlyniad i'w chyfoeth mewn riffiau cwrel a choed mangrof, gan fod canran y llystyfiant a orchuddir gan y coed hyn a haloffytau eraill yn fwy na chwarter. o gyfanswm arwynebedd yr ynys. Mae un hectar yn cynnwys o leiaf 400 o goed cyflawn, ac mae rhai o'r coed hyn yn cyrraedd mwy na phum metr o hyd, mae'r coed hyn wedi'u hamgylchynu gan fathau eraill o blanhigion sy'n gwrthsefyll halen, megis Al-Hurdaq, Al-Rataret, Al-Khriseh, Al -Suwayda, Al-Maleh, ac eraill. Mae hefyd yn lle perffaith ar gyfer gweithgareddau deifio, pysgota a snorkelu.

Ynys Giftun

>

Mae'n un o ynysoedd enwog y Môr Coch. Fe'i lleolir 11 km i'r dwyrain o Hurghada. Mae'n enwog am ei thraethau tywodlyd a'i dyfroedd clir ac fe'i gelwir hefyd yn warchodfa natur gyntaf y Môr Coch ac yn un o'r cynefinoedd naturiol pwysicaf i wylanod. Pan ymwelwch a'r ynys y byddwchgallu gweld riffiau cwrel sy'n filiynau o flynyddoedd oed, hefyd pysgod prin a heidiau o ddolffiniaid.

Y peth hyfryd am Ynys Giftun yw ei bod yn cynnwys 14 o'r safleoedd deifio harddaf yn Hurghada. Mae'r daith i'r ynys yn cychwyn am naw y bore, lle mae'r cynulliad yn cychwyn yn y porthladd am wyth y bore, a'r cwch yn symud am 9 y bore.

Ynys Shidwan

Fe'i lleolir 35 km i ffwrdd o Hurghada, sydd ger y fynedfa i Gwlff Suez a Gwlff Aqaba yn y Môr Coch a hi yw un o'r safleoedd deifio pwysicaf yn Hurghada. Mae Ynys Shidwan yn cynnwys llawer o riffiau cwrel, yno gallwch chi fwynhau deifio, snorkelu a physgota, ac mae ganddi arwynebedd o 70 km. Mae'n adnabyddus fel yr ynys riff fwyaf yn yr ardal, yn rhan ogleddol yr ynys, mae wal riff fertigol hyfryd ar ddyfnder o fwy na 40 metr.

Mae'r riffiau cwrel o amgylch Ynys Shadwan yn cynnwys llawer o fathau o bysgod, gan gynnwys pysgod gwynt, crwbanod, a dolffiniaid. Mae hefyd yn ardal enwog i ddeifwyr, lle mae ganddi 7 llong suddedig ac mae'n un o'r ardaloedd morol mwyaf peryglus i longau a chychod.

Amgueddfa Dywod

2>

Mae'r Amgueddfa Dywod i'r de o ddinas Hurghada. Mae’n cynnwys 42 o gerfluniau tywod o ffigurau chwedlonol o’r oes fodern a hynafol sy’n cynrychioli’r rhan fwyaf o wareiddiadau’r byd ac mae hefyd yn un o’r amgueddfeydd unigryw o’i fath yny Dwyrain Canol ac Affrica. Pan ymwelwch â'r amgueddfa, fe welwch gerfluniau tywod a grëwyd gan artistiaid rhyngwladol o wahanol wledydd fel cerfluniau Napoleon Bonaparte, Queen Isis, Cleopatra, ac Alecsander Fawr.

Mae yna hefyd lawer o gerfluniau o gymeriadau ffuglennol fel Batman a Spiderman. Crëwyd y cerfluniau gyda thywod melyn a gwyn, a nodweddir gan ganran isel o halltedd, sy'n nodi bod sylwedd gludiog wedi'i osod ar y ciwbiau tywod cyn cerflunio'r cerfluniau fel nad yw'r grawn tywod yn disgyn yn hawdd. Yn yr amgueddfa, mae bwytai, mannau chwarae i blant, a gweithgareddau eraill i'w gwneud.

Amgueddfa Acwariwm Hurghada

Mae wedi'i lleoli yn rhan ddeheuol y ddinas ac mae'n atyniad twristaidd enwog yno. Mae'n cynnwys sawl math o greaduriaid morol, megis siarcod, pysgod manta mawr, crwbanod, nadroedd, a mwy, ac mae'n seithfed yn y byd o ran yr arwynebedd a'r meintiau o alwyni o ddŵr y tu mewn iddo. Ar ôl hynny, gallwch edrych ar y sw ac adar gwyllt sy'n cynnwys rhywogaethau prin o greaduriaid byw, sy'n gwneud y prosiect yn wahanol i'w gymheiriaid mewn gwledydd eraill.

Mae yna hefyd goedwig agored, lle gallwch symud yn rhydd ymhlith yr anifeiliaid fel estrys, baswnau, pelicans, gwyddau, mwncïod, geifr, anacondas, nadroedd enfawr, yn ogystal ag igwanaod, crocodeiliaid Nîl, Swdan,crwbanod Affricanaidd a Groegaidd, ac eraill. Mae yna hefyd le o'r enw Ardal Pwll Cyffwrdd, sef y hoff ardal i blant, lle gallant fynd yn agos at bysgod, nadroedd a chreaduriaid eraill y Môr Coch, eu cyffwrdd a thynnu lluniau gyda nhw.

Fe welwch hefyd Neuadd Cwm Morfilod yn yr acwariwm, sy'n cynrychioli ardal Wadi El-Hitan o fewn Gwarchodfa Wadi El-Rayan yn Fayoum, lle darganfuwyd sgerbydau cyflawn o forfilod yn byw yn yr ardal honno sy'n dyddio'n ôl. i 40 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Yn yr Adran Dŵr Croyw, mae rhai rhaeadrau’n gartref i bysgota gyda’u lliwiau a’u siapiau nodedig, ac yna byddwch chi’n dringo’r tŵr crog, sy’n rhoi ymdeimlad o antur i chi pan fyddwch chi’n mynd heibio i’r darnau pren cyfagos. y goedwig agored i weld yr holl anifeiliaid ac adar, a byddwch yn gweld manylion yr acwariwm gyda chywirdeb clir.

Esplanda Mall

Mae'r ganolfan wedi'i lleoli yn Ardal Al Mamsha Al Seyahi, sy'n cynnwys llawer o siopau, caffis a bwytai ac yn ymestyn o Draeth Sultan i westy Al Mahrabiya . Gallwch chi gael popeth rydych chi ei eisiau o ddillad, anrhegion a mwy.

Senzo Mall

Mae Senzo Mall yn cael ei ystyried yn un o'r canolfannau siopa mwyaf yn y Môr Coch, mae'r ganolfan wedi'i lleoli yng nghanol Hurghada ymhlith grŵp o westai hyfryd. a dim ond munudau o ganol y ddinas a Maes Awyr Hurghada. Mae'r ganolfan yn cynnwys pob math o siopau, siopau, a
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.