11 Peth i'w Gwneud yn Nuweiba

11 Peth i'w Gwneud yn Nuweiba
John Graves

Lleolir Nuweiba yn Llywodraethiaeth De Sinai, ar Gwlff Aqaba. Mae'n borthladd pwysig yno, yn ymestyn dros arwynebedd o 5097 km2 . Roedd Nuweiba yn cael ei adnabod fel gwerddon anialwch anghysbell ond nawr mae'n un o atyniadau twristaidd enwog yr Aifft. Mae hyn oherwydd y datblygiad y mae'r ddinas wedi'i wneud ac ychwanegu llawer o gyrchfannau gwyliau.

Ar ôl datblygiad mawr mawr yn y ddinas, heidiodd llawer o dwristiaid i Nuweiba i ymlacio i ffwrdd o brysurdeb bywyd, i fwynhau'r traethau tywodlyd hardd a'r llu o weithgareddau fel deifio, snorkelu a saffaris. Nid yw Nuweiba ychwaith mor ddrud â threfi gwyliau eraill yn Sinai fel Sharm El Sheikh a Taba.

Cymerwyd enw dinas Nuweiba o Citadel Nuweiba, a adeiladwyd gan yr Eifftiaid ym 1893 fel postyn gwarchod yr heddlu yn yr ardal hon o dde Sinai. Pan fyddwch chi yn Nuweiba fe welwch fod y tywydd yn wych trwy gydol y flwyddyn, lle mae'n amddifad o unrhyw lefelau o leithder ac mae'r haul yn parhau i fod yn tywynnu a hyd yn oed ei gaeaf yn gymharol gynnes.

Yn Nuweiba, mae tri phrif bentref, Wasit, Al Muzainah, a Sheikh Attia, ochr yn ochr â phentrefi llai fel Ain Umm Ahmed, Al Adwa Umm Ramth, Bir Al Sawwana, Ain Fartaja. Mae Nuweiba yn cynnwys llwythau o'r Sinai Bedouins, y llwythau Al-Mazaina, ac Al-Tarabin, ac maen nhw'n ymarfer hela, pori a thwristiaeth fel ffynhonnell incwm.

Pethau i'w gwneud yn Nuweiba

Fel cyrchfan boblogaidd i dwristiaid yn yr Aifft, mae yna lawer o bethau i'w gwneud yn Nuweiba. Dyma rai o'n prif ddewisiadau.

1. Castell Nuweiba

Castell Nuweiba neu Tabia Mae Nuweiba yn gastell caerog bach ar Draeth Tarabin ac oddi yno gallwch weld arfordir Gwlff Aqaba. Mae'r castell tua dau km i'r de o'r ddinas ei hun a thua 90 km o ddinas Taba yn y Gogledd.

Adeiladwyd y castell yn ystod oes Sardariyah yr Aifft ym 1893 fel gorsaf heddlu i gynnal diogelwch mewnol y ddinas a'i thraeth bryd hynny.

Pan ymwelwch â'r castell, fe welwch ei fod wedi'i amgylchynu gan wal drwchus, ac yn rhannau uchaf y wal mae agoriadau cul ar gyfer taflu saethau. Yn y cwrt, fe welwch weddillion seston a ffynnon ddŵr.

Ar yr ochr ogledd-ddwyreiniol, mae porth mawr y castell. Yn rhan ddeheuol y castell, mae cob bach a oedd yn perthyn i'r milwyr. Fe'i sefydlwyd gan fataliwn yn oes Khedive Tawfiq i gynnal diogelwch a diogelwch porthladd Nuweiba.

2. Wadi El Washwashi

Mae Sinai yn adnabyddus fel un o'r ardaloedd twristiaeth enwog yn yr Aifft. Mae'n denu llawer o dwristiaid sy'n caru anturiaethau anialwch mewn lleoedd fel Wadi El Washwashi, sydd wedi'i leoli 15 km i ffwrdd o ddinas Nuweiba . Mae'nwedi'i amgylchynu gan fynyddoedd turquoise a gwenithfaen ar bob ochr gyda natur hardd ac awyrgylch glân.

Lleolir Wadi El Washwashi yng nghanol ardal fynydd gyda phwll naturiol chwe metr o ddyfnder. Mae'r pwll yn llawn dŵr glaw yn y gaeaf dros filoedd o flynyddoedd. Mae'n cynnwys tair ffynnon ddŵr croyw, ac mae'n cymryd tua awr a hanner o ddringo i gyrraedd y gwanwyn cyntaf a gallwch gyrraedd yr ail a'r trydydd llygad trwy nofio trwy'r un cyntaf.

Y peth hyfryd am y lle hwn yw bod y llyn wedi'i ynysu o'r byd, lle mae siwmperi'n dringo o'r mynyddoedd uchaf i'r llyn i fwynhau nofio yn y dyfroedd cynnes ac mae rhai twristiaid yn hoffi dringo mynyddoedd a thynnu lluniau ohono. y brig. Mae'n hysbys bod mynediad i'r ardal hon yn anodd oherwydd ei bod yn ffordd fynyddig a heb ei phalmantu, ond mae'r Bedouins yn aml yn trefnu teithiau saffari iddi, ond mae'n rhaid i chi gerdded am awr a hanner.

3. Castell Al Tarabin

Adeiladwyd castell Al Tarabin yn yr 16 eg ganrif gan y Mamluk Sultan Ashraf Al-Ghouri ac mae wedi'i leoli un km o ardal Tarabin i'r gogledd o Nuweiba. Adeiladwyd y castell i amddiffyn yr ardal hon rhag y gelyn a darparu dŵr yfed i'r Bedouins hefyd. Mae’n un o gestyll mwyaf rhyfeddol y byd.

4. Ardal Nawamis

Dyma breswylfeydd a beddrodau'r bodau dynol cyntaf yn Sinai ers hynny.amserau cynhanesyddol, rhwng y Santes Catrin, Ain Hadra, Dahab, a Nuweiba. Dyma strwythur dyn hynaf yr Aifft. Mae'n adeilad carreg ar ffurf ystafelloedd crwn o gerrig mawr, pob un ohonynt yn amrywio mewn diamedr o un i dri metr.

Mae'n un o brif safleoedd hanesyddol yr Aifft.

Defnyddiwyd y Nawamis hyn yn nyddiau'r Arabiaid yn Sinai o'r 2 il ganrif CC hyd y flwyddyn 106 OC. Mae yna hefyd Nawamis o Ain Hazrat, gan gynnwys tua 36 o adeiladau archeolegol o'r cyfnod cyn adeiladu'r pyramidiau. Adeiladwyd yr adeiladau gyda thywodfeini wedi'u cymysgu â rhai metelau ac maent yn goch tywyll, ac nid yw eu huchder yn fwy na 3 metr.

Y peth rhyfedd yw nad yw'n cynnwys tyllau awyru, mae gan bob nawamis ddrws sy'n edrych tua'r gorllewin ac adeiladwyd y to ar ffurf cromenni o'r tu mewn.

5. Pentref Al Sayadeen

Pentref twristaidd Bedouin yw Al Sayadeen sydd wedi'i leoli ar lan y Môr Coch, a adeiladwyd gan dair gwlad: yr Aifft, Gwlad yr Iorddonen, ac Irac, yn y flwyddyn 1985.

Mae gan y pentref sgôr gwesty 3-seren. Pan ymwelwch â'r pentref, fe welwch ei fod yn cynnig sesiynau Bedouin syml i'w ymwelwyr yn uniongyrchol ar lan y môr gyda barbeciws a dawnsio i rythm caneuon Bedouin gyda thirweddau syfrdanol. Mae'r pentref yn cynnwys pwll nofio, neuadd biliards, ystafell gyfarfod moethus, a dirwybwyty.

6. Al Wadi Al Molawan

Al Wadi Mae dyffryn Al Molawan dri km i ffwrdd o Nuweiba. Mae'n cynnwys llawer o fathau a siapiau o greigiau lliwgar ar ffurf clogwyni sy'n debyg i gwrs afon sych ac mae ei hyd tua 800 metr. Ffurfiwyd y dyffryn hwn gan ddwfr glaw, llifeiriant gaeafol, a gwythiennau o halwynau mwynol, y cloddiwyd sianelau ar eu cyfer yng nghanol y mynyddoedd ar ôl iddynt fod yn llifo am gannoedd o flynyddoedd.

Mae'n un o'r cyrchfannau gorau heb ei ddifetha yn yr Aifft.

Cafodd ei henw oherwydd arlliwiau o liwiau sy'n gorchuddio ei muriau, gyda gwythiennau o halwynau mwynol sy'n tynnu llinellau ar ei thywod a'i chalchfeini a dyro iddynt arlliwiau aur ac arian. Yr amser gorau i ddringo'r dyffryn yw gyda'r wawr pan fydd y tywydd yn braf. Cynghorir dringwyr i fynd â thywysydd gyda nhw i gynnal eu diogelwch. Fe welwch riffiau cwrel wedi'u ffosileiddio sy'n nodi bod Sinai wedi'i leoli o dan y môr yn yr hen amser daearegol ac yn cael ei nodweddu gan ei liw brown, coch, melyn, glas a du.

Hefyd, fe welwch gerfiadau naturiol o greigiau, ac mae ganddo dwnnel sy'n hollt yn y mynydd 15 metr o hyd a phan fyddwch ar y brig fe welwch olygfa wych o fynyddoedd pedair gwlad. , Sawdi Arabia, Gwlad Iorddonen, Palestina, a'r Aifft.

Credyd delwedd: WikiMedia

7. Castell Saladin

Lleolir Castell Saladin yng Ngwlff Aqabarhanbarth. Mae tua 60 km o Nuweiba a 15 km o Taba , y ddinas olaf ar ffin yr Aifft o'r dwyrain. Mae'r castell yn cael ei ystyried yn un o'r henebion Islamaidd pwysicaf yn Ne Sinai, ac yn gyrchfan bwysig i dwristiaid. Mae'n gyfoethog mewn henebion Islamaidd pwysig. Pan fyddwch y tu mewn i'r castell byddwch yn gallu gweld ffiniau 4 gwlad: yr Aifft, Saudi Arabia, Gwlad yr Iorddonen, a Phalestina.

Adeiladwyd y castell gan Sultan Saladin Al Ayyubi, sylfaenydd talaith Ayyubid yn yr Aifft ar ddiwedd y 12fed ganrif, ac fe'i codwyd i ddiogelu'r wlad rhag peryglon goresgyniad tramor a monitro unrhyw ymgais i wneud hynny. goresgyn y wlad, yn ogystal â sicrhau llwybr pererindod tir a masnach rhwng yr Aifft, yr Hijaz, a Phalestina.

Mae gan y castell amddiffynfeydd gogleddol a deheuol, pob un ohonynt yn gastell annibynnol, y gellir ei gymryd ar ei ben ei hun os yw un ohonynt wedi'i amgylchynu. Yn y gwastadedd canolog, mae warysau, ystafelloedd, a mosg ac fe welwch wal sy'n amgylchynu'r ddau gastell a'r gwastadedd canol sy'n gyfochrog â glannau'r Gwlff ar ei ochrau dwyreiniol a gorllewinol, wedi'i wasgaru drosto gan 6 thŵr sy'n edrych dros ddyfroedd y Gwlff yn uniongyrchol.

8. Ras Shitan

Mae ardal Ras Shaitan yn ninas Nuweiba yn cael ei hystyried yn un o'r ardaloedd harddaf yn y Sinai, mae'n gyrchfan i Bedouin a natur cariadon bywydac y mae ynddi wersylloedd wedi eu gosod i fyny ar lan Gwlff Aqaba, lle y gweinir ymborth Bedouin. Fe'i lleolir rhwng dinasoedd Nuweiba a Taba ac yn y canol mae grŵp o fynyddoedd wedi'u gorchuddio â dŵr, dyffrynnoedd ac ogofâu.

Mae'r ardal yn enwog am ei riffiau cwrel, octopws, a rhai pysgod megis puffer, gruper lleuad, ac anemonïau o wahanol siapiau a lliwiau. Pan fyddwch chi yno gallwch ymarfer rhai gweithgareddau hamdden fel nofio a deifio i fwynhau riffiau cwrel, gwylio gwahanol fathau o bysgod a thynnu lluniau o'r dirwedd ar wahanol adegau yn ystod y dydd .

9. Castell Zaman

Mae'r castell ar fryn anial rhwng Taba a Nuweiba. Mae wedi'i adeiladu o'r newydd ac mae ganddo naws ganoloesol. Pan fyddwch yn ymweld, byddwch yn gallu mwynhau ei dywod pur a dyfroedd clir grisial, yn ogystal â rhai o'r riffiau cwrel mwyaf rhyfeddol. Hefyd, gallwch chi fwynhau'r olygfa hyfryd o ddinasoedd Taba a Nuweiba o ben y bryn. Castell Zaman yw'r unig un yn Sinai sydd â'r holl elfennau o gysur, tawelwch a chynhesrwydd, a gall pawb ymweld â'r lle unigryw hwn, ymlacio a theimlo harddwch ac ysblander yr ardal.

11. Y Mannau Plymio Gorau

Mae yna lawer o fannau deifio enwog yn Nuweiba y gallwch chi eu mwynhau, un o'r lleoedd hyn yw'r T Reef sy'n wastadedd tywodlyd gyda rhai copaon creigiog, lle mae deifwyr yn mynd ar gwch i'w gweld y grwpiau o belydrau melyn a dupysgodyn. Lle arall yw Ardal Abu Lulu Oama neu Hilton House, sy'n enwog am riffiau cwrel, gan fod ei ddŵr yn cynnwys pysgod a chrwbanod môr gwahanol a deniadol sydd mewn perygl.

Man plymio gwych arall yw Ardal Um Richer, mae'r ardal hon wedi'i lleoli tua phum km i ffwrdd o ogledd Nuweiba, mae'n enwog ymhlith cariadon deifio ac yn lle gwych i ymarfer y hobi hyfryd hwn a llawer o weithgareddau dŵr eraill yno. . Mae'n un o'r cymdogaethau morol mwyaf enwog a rhyfeddol yn ninas Nuweiba, lle gallwch ddod o hyd i riffiau cwrel gwych ar wyneb ei dyfroedd a byddwch yn gweld octopysau, sgwidiau, a llawer o greaduriaid môr eraill.

Credyd delwedd:

Neu Hakim drwy Unsplash

Nuweiba yw'r lle delfrydol ar gyfer antur Eifftaidd.

Lleoedd i Aros yn Nuweiba

Mae yna amrywiaeth o lefydd anhygoel i aros yn Nuweiba. Dyma ddetholiad yn unig o'n ffefrynnau.

1. Cyrchfan Coral Nuweiba

Mae'r Coral Resort Nuweiba yn westy 4 seren gwych wedi'i leoli ar Gwlff Aqaba gyda thraeth preifat lle gallwch chi ymarfer llawer o weithgareddau dŵr. Mae gan y gwesty dri bwyty a bar, ac mae'n enwog am weini risottos a saladau ffres, ac mae maes chwarae i blant hefyd.

Gweld hefyd: Eich Canllaw Gorau i Ymweld â'r 6 Pharc Thema Disneyland o Amgylch y Byd

2. Gwesty Tafarn a Dream Nakhil

Mae Gwesty Tafarn a Dream Nakhil wedi'i leoli ar Draeth Tarabin ac mae ganddo ddigon o ystafelloedd moethus a balconïau gyda a.golygfa wych a hefyd mae canolfan ddeifio broffesiynol sy'n eich galluogi i archwilio'r riffiau cwrel, ac mae'r gwesty yn trefnu saffaris Jeep, camel, a merlota trwy'r anialwch.

3. Bae Helnan Nuweiba

Lle hyfryd arall i aros tra yn Nuweiba, mae Bae Helnan Nuweiba yn cynnwys pwll nofio awyr agored wedi'i amgylchynu gan goed palmwydd ar bob ochr a bwyty, bwffe agored, cyrtiau tenis, meysydd chwarae i blant, a llawer o wasanaethau eraill.

Gweld hefyd: 30 o Gyrchfannau Mesmeraidd yn Puerto Rico na ellir eu colli

Edrychwch ar ein canllaw cynllunio eich taith nesaf i'r Aifft.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.